skip to Main Content

Doelstellingen

Ik heb ’t nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik ’t wel kan!

Dit is het motto waarnaar wij bij Villa Kakelbont werken. In onze pedagogische visie neemt de ontwikkeling van identiteit en zelfredzaamheid een belangrijke plaats in. Villa Kakelbont is een opvang met professionele zorg, waar kinderen de ruimte krijgen te spelen en een gezonde ontwikkeling kunnen doormaken.

Verantwoorde opvang

Villa Kakelbont is een kindcentrum met dagopvang waarbinnen vaste, incidentele opvang en flexibele opvang mogelijk is (met uitzondering van de peuterspeelgroep, waar alleen vaste opvang mogelijk is). Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen worden opgevangen. Wij bieden kinderen pedagogisch verantwoorde opvang waarbij aandacht wordt besteed aan zowel het groepsproces als aan de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Wij leveren op een leuke en speelse manier een bijdrage in de ontwikkeling van het kind. Vanzelfsprekend worden de kinderen opgevangen door een professioneel gekwalificeerd team. Met elkaar realiseren we goede en betaalbare opvang ten behoeve van alle ouders, waarbij het kind centraal staat en de ouders nauw betrokken zijn.

Waarom Villa Kakelbont

Het primaire doel van Villa Kakelbont is ouders de mogelijkheid te bieden om de zorg voor hun kinderen (van 10 weken t/m 12 jaar) te combineren met werk, studie of andere maatschappelijke activiteiten. Opvang is het leveren van een dienst gericht op goede verzorging, opvoeding en spel- en ontwikkelingsmogelijkheden voor het kind en het bieden van ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen en ouders. Wij creëren een vertrouwde opvangsituatie voor het kind, die aansluit bij de thuissituatie en bieden het kind geborgenheid en een veilige sfeer. Het spelen stimuleren we bij Villa Kakelbont door een speciaal op de leeftijd afgestemde speelomgeving. Hierbij werken wij met de volgende kernwaarden:

  • Keuzevrijheid voor het kind binnen een bepaald kader
  • Samenspel tussen kinderen van alle leeftijden bieden om ontwikkeling te stimuleren
  • Kinderen de mogelijkheden en ruimte te bieden om te zijn wie ze zijn

Ontwikkelen

Het spel- en ontwikkelingsmateriaal is veelzijdig en op de ontwikkelingsfase van het kind afgestemd. Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers geven gerichte spelondersteuning, zowel individueel als in groepsverband. Op deze manier wordt veelzijdige speelervaring mogelijk gemaakt en ontstaat samenspel en contact tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leiding. Villa Kakelbont is een plaats voor ontmoetingen met pedagogische continuïteit. Bij de afstemming met de opvoeding thuis is een goed contact tussen groepsleiding en ouders een voorwaarde. De sociale, emotionele, motorische ontwikkeling en creativiteit van uw kind worden gestimuleerd. Ook wordt er veel aandacht gegeven aan taalontwikkeling. Hieronder is meer te lezen over hoe wij de ontwikkeling van kinderen stimuleren.

Pedagogisch Beleid

Het pedagogisch beleidsplan van Villa Kakelbont vormt onze basis voor spelen en leren. Op het moment dat je de zorg voor jouw kind deels uit handen geeft aan onze pedagogisch medewerkers, kan je rekenen op veiligheid en kwaliteit. In het pedagogisch beleid staat onze visie op de ontwikkeling van kinderen, opvoeding en pedagogiek beschreven. Tevens komt de manier waarop wij de ontwikkeling van kinderen stimuleren, ruim aan bod.

De wereld ontdekken

Bij Villa Kakelbont willen we kinderen zoveel mogelijk de wereld laten ontdekken, alleen én samen. Daarbij bieden we de kinderen professionele pedagogische begeleiding. Onze medewerkers begeleiden elk kind op zijn/haar eigen ontwikkelingsniveau, rekening houdend met eventuele verschillen in cultuur en taal. De begeleiding bestaat uit aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de lichamelijke (motorische) ontwikkeling, de verstandelijke (cognitieve) en creatieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de identiteit, de taal- en spraakontwikkeling en zelfredzaamheid.

En juist deze laatste vaardigheid brengt elke dag weer nieuwe verrassingen met zich mee, want kinderen kunnen vaak veel meer dan wij volwassenen denken. Ze ontlenen veel plezier aan ‘het zelf doen’: ze oogsten er bewondering mee en het geeft hen zelfvertrouwen als iets lukt!

Pedagogisch doel

Ons pedagogisch doel is als volgt geformuleerd: kinderen de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen, die hun eigen talenten en vaardigheden onderkennen en benutten. Oog en respect voor de mensen om ons heen, de ontwikkeling van het kind als individu en het handelen vanuit een visie op opvoeding spelen hierbij een belangrijke rol.

Onze visie is geïnspireerd op meerdere pedagogische stromingen, waaronder de gedachtegang van Maria Montessori. Een bekende uitspraak van haar is “Leer mij het zelf te doen”. Wij vragen van onze pedagogisch medewerkers om met het kind om te gaan vanuit deze gedachtegang. Zij laten het kind zien hoe iets hoort en stimuleren het vervolgens het zelf te doen, op eigen kracht. Onze visie daarin is dat het niet gaat om het resultaat maar om de pogingen. De inzet van het kind zal positief worden bekrachtigd.

Onze visie is gericht op meerdere pedagogische stromingen. Wij kunnen ons, naast de gedachtegang van Maria Montessori, ook goed vinden in de visie van Janusz Korczak. Zijn visie wordt gekenmerkt door vijf principes, waarvan wij drie principes geselecteerd hebben die wij het meest herkennen in onze eigen denkwijze. Deze principes zijn:

  • Respect voor het kind (als mens) in iedere leeftijdsfase
  • Het recht van het kind om te zijn zoals het is
  • Het recht van het kind op zijn eigen ontwikkeling

De pedagogisch medewerkers handelen vanuit deze principes door het kind te volgen en met wederzijds respect te benaderen.

Leren en ontwikkelen

Het is niet alleen leuk om te volgen wat je kind al kan, maar ook belangrijk. Samen kunnen we zien of uw kind zich ontwikkelt volgens de lijn der verwachting en zien waar eventuele hobbels genomen kunnen worden. Voor het volgen van de ontwikkeling maken we gebruik van het volg- en hulpsysteem PRAVOO. Dit systeem biedt inzicht in wat je op welk moment van een kind zou mogen verwachten en dient als leidraad bij het volgen van het kind. Daar waar kinderen zich spontaan ontwikkelen, krijgen ze de ruimte. Daar waar kinderen zich niet spontaan ontwikkelen, krijgen ze extra aandacht.

In overleg met de ouders kijken we hoe we samen kunnen optrekken om jouw kind de juiste begeleiding te bieden. Jaarlijks worden er tweemaal voortgangsgesprekken georganiseerd.

Meer weten? Je kunt ons complete pedagogisch beleid altijd inzien. Vraag de Locatie Manager naar een exemplaar.

Back To Top